• Privacy policy (AVG)

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting die is opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

  In het dossier kunnen ook gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij uw huisarts.

  Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

  Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Om een waarnemer te informeren als ik afwezig ben.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  Bovenstaande punten zullen enkel en alleen uitgevoerd worden wanneer u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

  Als ik om een andere reden dan hierboven genoemd, gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u hierover eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  PRIVACY OP DE ZORGNOTA

  Op de zorgnota (factuur) die u van mij ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
  Deze gegevens betreffen:
  • Uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
  • De datum van de behandeling.
  • De omschrijving van de behandeling “24104 consult acupunctuur”.