• Privacy Policy

  Ik, Karin van Manen en de behandelend therapeut, ben gehouden te handelen conform de beroepscode van de beroepsvereniging NVTCG Zhong.

  Plichten van de therapeut
  Ik informeer je zo goed en zo duidelijk mogelijk in alle fasen van het behandeltraject.
  Ik ben verplicht een dossier bij te houden met gegevens over je gezondheid en de door mij uitgevoerde verrichtingen. Dit dossier dien ik volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 15 jaar te bewaren.
  Ik ben verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

  Rechten cliënt
  Ik mag zonder je toestemming geen bepaalde behandelingen verrichten.
  Je hebt recht tot inzage in het eigen dossier en om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Op verzoek tot inzage zal ik uiterlijk binnen 4 weken een kopie aan je verstrekken in een computerbestand.
  Je hebt recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om een eerder afgegeven uitdrukkelijke toestemming weer in te trekken. Indien gewenst dien ik op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek je dossier binnen een termijn van 3 maanden te vernietigen.
  Je hebt het recht op volledige privacy.

  Ben je niet tevreden over mijn werkwijze, dan hoor ik dat graag zodat we tot een oplossing kunnen komen. Komen wij er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen conform de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut. Voor de klachtenprocedure verwijs ik je naar de Zhong website: https://zhong.nl/klachtenprocedure/

  Plichten cliënt
  Je dient naar beste weten mij alle relevante informatie te verstrekken en je medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig zijn voor een goede behandeling.
  Je verplicht je tot betaling van het overeengekomen tarief. Betaling geschiedt aan het einde van het consult en kan uitsluitend via pinbetaling of contante betaling.
  Je verplicht je een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te annuleren of te wijzigen. Gebeurt dit niet dan breng ik € 35,00 in rekening voor de gereserveerde tijd. Je ontvangt dan een factuur die je niet kunt declareren bij de zorgverzekeraar.

  Overdracht en nazorg
  Ik ben verplicht om je door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts indien mijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is.
  Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

  Indien je voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kun je deze op elk moment eenzijdig beëindigen. Dit ontslaat je echter niet van de financiële verplichting tot betaling van de geleverde diensten.

  Ik kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden verwacht dat ik de overeenkomst voortzet. Ik kan je in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat een overeenkomst met een andere therapeut is gesloten.

  Minderjarigen
  Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO geldt voor minderjarigen het volgende:

  • Bij kinderen tot 12 jaar is toestemming van ouder(s) met gezag/voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig maar het kind heeft wel recht op informatie.
  • Bij jongeren van 12 t/m 16 jaar is toestemming van ouder(s) met gezag/voogden én de jongere zelf vereist.
  • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.
  • Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling.
  • Ouder(s) hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.
  • Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

  Behandelingsovereenkomst
  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO).

  Het dossier bevat informatie over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier kunnen ook gegevens opgenomen worden die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts.

  Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
  • Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.  Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Om een waarnemer te informeren als ik afwezig ben.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  Als ik om een andere reden dan hierboven genoemd, gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je hierover eerst informeren en om toestemming vragen.

  Privacy op de zorgnota
  Onderstaande gegevens uit je dossier worden door mij gebruikt om een factuur te maken. Deze gegevens worden ook door de zorgverzekeraar gevraagd zodat je de factuur eventueel kunt declareren. Het gaat om:

  • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
  • Datum van de behandeling.
  • Omschrijving van de behandeling “24104 consult acupunctuur”.
  • Naam zorgverzekeraar en polisnummer. (Bij sommige zorgverzekeraars is dit een vereiste.)

  Privacy op gebruik van e-mailadres en telefoonnummer
  In je dossier staan ook je contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer.
  Je telefoonnummer wordt alleen gebruikt met betrekking tot het wijzigen of annuleren van gemaakte afspraken in de volgende situaties:

  • Indien er sprake is van een urgente situatie of overmacht waarbij ik de gemaakte afspraak met jou niet kan nakomen.
  • Je zonder berichtgeving afwezig bent op een afspraak die wij eerder hebben gemaakt.
  • Indien je in bovenstaande situaties niet bereikbaar bent en er geen mogelijkheid is tot het inspreken van een voicemail, word je via een SMS- of WhatsAppbericht op de hoogte gebracht.

  Je e-mailadres wordt gebruikt voor onderstaande redenen:

  • Versturen van een bevestiging of wijziging van je afspraak.
  • Versturen van de factuur.
  • Om je te informeren over relevante informatie m.b.t. praktijkvoering of behandeling.
  • Versturen van een nieuwsbrief die door mij gemaakt wordt. Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.

   Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.